Piackutatás

integral
Forrás: msri.org

Intézmények és hálózatok

Bár a közszférában valamelyest nagyobb arányban találunk hálózatba kötött számítógépeket, mint egy éve, a szegmens továbbra is elmarad az üzleti szektortól.

A Magyar Infokom­mu­ni­ká­ciós Jelentés legutóbbi adatai szerint a hazai intézmények kétharmada élhet az it-eszközök hálózatba kötése által kínált előnyökkel, ugyanis a helyi hálózati penetráció – egy év alatt alig 3 százalékos növekedést produkálva – 66 százalékos értéknél tart. E tekintetben (sem) mutat azonban egységes képet a közszféra. Míg az it-fejlesz­té­sek­ben rendszerint élen­já­ró központi közigazgatási intézmények szegmensében gyakorlatilag teljesnek mondható az ellátottság, addig a sereghajtóként számon tartott egészségügyi intézmények esetében az 50 százalékot sem éri el.


A felmérés tapasztalatai sze­rint egyelőre csak a nagyobb intézmények gondolkodnak he­lyi hálózatok kiépítésében. Ezt mutatja, hogy az össze­kö­tött gépek átlagos száma meg­ha­lad­ja az 50 darabot, az egyébként a helyi hálózati pe­net­rá­ció­ját tekint­ve le­ma­ra­dás­ban levő egész­ségügyi szeg­mens­ben pedig megközelíti a 80-at – mutatnak rá a kutatók.

Nem magától értetődő

A helyi hálózatok relatíve alacsony elterjedtségéből ­arra következtethetünk, hogy a közszféra jelentős részében egyelőre sem a ­csoportmunka kiterjedt alkalmazásából származó előnyök, sem a beszerzett eszközök hatékony kihasználása, nem számít magától értetődő ­követelménynek a folyamatokért felelős döntéshozók számára. Némi bizakodásra adhat okot ugyanakkor, hogy a helyi hálózattal nem rendelkező intézmények közel tizede nyilatkozott úgy, tervezi annak kiépítését.

A BellResearch ­vállalati kör­ben végzett kutatásai ez­zel szem­ben arra utalnak, hogy bár az 1–9 fős mikrovállalkozások körében az egészségügyi in­téz­mé­nyek szegmensében mért­hez hasonlóan ala­csony az elterjedtség, az ennél nagyobb vállalatok esetében erőteljesen jelentkezik a törekvés a számítógépes hálózatok kiépítésére. A közepes és a nagy cégek körében közel 100 százalékos ellátottságról beszélhetünk, a 10–49 főt foglalkoztató kisvállalatok idevágó 66 százalékos adata pedig az intézményi szféra átlagát hozza.

Kiszolgálóból kevés van

A helyi hálózatal rendelkező intézmények 70 százalékában találunk dedikált kiszolgálót, és ez az arány nem mutat elmozdulást a BellResearch egy évvel korábbi mérése óta.

Vagy­is az összkép arra utal, hogy bár a hálózattal rendelkező intézmények többsége a szerver–kliens architektúrát részesíti előnyben, a szerverfunkciók még nem számítanak nélkülözhetetlennek a vizsgált populációban. Kö­vet­kez­te­tés­ként az is levonható a számokból, hogy szakadék húzódik a célcsoport szervezetei között.

ICT-report

Téma: Helyi informatikai há­ló­zatok

Tartalom: helyi hálózatok, telephelyeken belüli adatkommunikációs megoldások és technológiák, helyi hálózathoz kapcsolódó pc-k; a hálózatfejlesztések irányai; üzemeltetési és fejlesztési költések, a kiadások változása; wlan- és wifi-megoldások.

Információk: www.ictreport.hu

Egy ki­s részük ­hálózatba kötötte számítógépeit, sőt szer­vert is alkalmaz, míg több mint harmaduk csak különálló pc-ket üzemeltet. A teljes intézményi kör valamivel kevesebb mint felében találunk legalább egy szervert, ami (átlagosan 3,6 darabos állománnyal) 23 ezer darabos installált bázist jelent.

Itt is kiemelhetjük a központi költségvetési szegmenst, amely erős felülreprezentáltságot mutat, hiszen a kiszolgálóval ren­delkező intézményeknek csu­pán 6 százalékát teszi ki, mégis a teljes állomány közel egyharmadát ezek az intézmények használják.

Az üzemeltetési metódusok között a közszférában továbbra is a hagyományos (saját telephe­lyen, saját üzemeltetés) konstrukció dominál, ami megegyezik a vállalatok gyakorlatával.  Az összes intézmény 93 szá­za­lé­ka kizárólag hagyományos konstrukcióban üzemeltetett szerverekkel rendelkezik, a hoszting és kolokációs szolgáltatások igénybevétele egyelőre csak az intézmények töredékére jellemző.